ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                      

             1  มีความประพฤติดี

             2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

      3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้     

       โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

      4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตาม

         ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร   

             5  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า

 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562 

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

1.  คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1  มีความประพฤติดี

1.2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

1.3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้ 

โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

                1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ  

        วิธีการเรียนของหลักสูตร    

        1.5  กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) มัธยมศึกษาปีที่  6  

  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

                    (ปวช.)  หรือมัธยมศึกษาปีที่  6  (ม.6)  หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562 

รายละเอียดการสมัครโปรดศึกษาเพิมเติมตามประกาศ การรับสมัคร ตามที่อยู่นี้  https://www.npu.ac.th/view_news_pr.php?news_id=1541406444