ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                      

             1  มีความประพฤติดี

             2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

      3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้     

       โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

      4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตาม

         ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร   

             5  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า

 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562 

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร 

1.1  ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญาเว้นแต่เป็นความผิดโดยประมาท/หรือผิดฐานลหุโทษ

1.2  เป็นผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

1.3  มีความประพฤติดี ไม่เคยถูกคัดชื่อออกจากสถาบันการศึกษาเพราะผิดวินัย

1.4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตามระบบและ  

        วิธีการเรียนของหลักสูตร   

คุณสมบัติเฉพาะสาขา   
คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์
10101 รัฐประศาสนศาสตร์ (รป.บ.)
10201 พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม (ศศ.บ.)
10301 ภาษาอังกฤษ (ศศ.บ.)
10401 สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา (ศศ.บ.)
10501 นิติศาสตร์ (น.บ.)
10601 ภาษาจีน (ศศ.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา  
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6   รวม  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.00
GPA คณิตศาสตร์           ไม่ต่ำกว่า    2.75
GPA ภาษาอังกฤษ          ไม่ต่ำกว่า    2.75
GPA ภาษาไทย              ไม่ต่ำกว่า    2.75

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน  Portfolio  โดยได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง
ทักษะทางวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ  จิตสาธารณะ  และความเป็น
ผู้นำ

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
20101 การจัดการ (บธ.บ.)
20301 เทคโนโลยสารสนเทศ (วท.บ.)
20401 คอมพิวเตอร์ธุรกิจ (บธ.บ.)
20601 การจัดการกีฬา (บธ.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา  
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6   รวม  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.00

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน Portfolio โดยได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึง
ทักษะวิชาการ ด้านสังคม ความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ ความเป็นผู้นำ 
หรือทางด้านกีฬา


คณะวิทยาศาสตร์
50101 เคมี (วท.บ.)
50201 ฟิสิกส์ (วท.บ.)
50301 ชีววิทยา (วท.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5   รวม  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.00
เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน Portfolio ที่แสดงถึงทักษะทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ทางวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ  จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ   

คณะครุศาสตร์
60101 การศึกษาปฐมวัย (ค.บ.)
60201 วิทยาศาสตร์ (ค.บ.)
60301 ภาษาอังกฤษ (ค.บ.)
60401 คอมพิวเตอร์ (ค.บ.)
60501 สังคมศึกษา (ค.บ.)
60601 ภาษาไทย (ค.บ.)
60701 คณิตศาสตรศึกษา (ค.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา  
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5                   รวม  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  3.00
GPA คณิตศาสตร์          ไม่ต่ำกว่า 3.00     
GPA ภาษาอังกฤษ         ไม่ต่ำกว่า 3.00        
GPA วิทยาศาสตร์          ไม่ต่ำกว่า 3.00     

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน Portfolio  โดยได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง  ที่แสดงถึงทักษะทางวิชาการ  ด้านสังคม  ด้านความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ  และความเป็นผู้นำ   
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์
70101 วิศวกรรมอุตสาหการ (วศ.บ.)
70201 วิศวกรรมโยธา (วศ.บ.)
เกณฑ์การรับนักศึกษา  
กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 5 รวม  5  ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.00

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน Portfolio ที่แสดงถึงทักษะทางวิชาการ ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ
 
วิทยาลัยการบินนานาชาติ
80101 การจัดการการบิน (บธ.บ)

เกณฑ์การรับนักศึกษา  
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6    รวม  5   ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.50

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน การได้รับรางวัลหรือเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ  ที่แสดงถึงทักษะทาง
วิชาการ  ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์  ความสามารถพิเศษ จิตบริการ  และความเป็นผู้นำ 
 
วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
90101 การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ (ศศ.บ.)
90201 การโรงแรมและภัตตาคาร (ศศ.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา 
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                  รวม  5   ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.00

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน การได้รับรางวัลหรือกิจกรรมต่างๆ ที่แสดงถึงทักษะทางวิชาการ 
ด้านสังคม ด้านความคิดสร้างสรรค์ ความสามารถพิเศษ จิตสาธารณะและความเป็นผู้นำ 
วิทยาลัยธาตุพนม
110101 วิศวกรรมพลังงาน (วศ.บ.)
110201 การจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ (บธ.บ.)

เกณฑ์การรับนักศึกษา
กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทุกแผนการเรียน
มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX)  คำนวณจากผลการเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 – 6                  รวม  5   ภาคการศึกษาไม่ต่ำกว่า  2.50
หรือกำลังศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.3) ทุกสาขาวิชา และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  (GPAX) ไม่ต่ำกว่า  2.50

GPA คณิตศาสตร์   ไม่ต่ำกว่า 2.00
GPA ภาษาอังกฤษ  ไม่ต่ำกว่า 2.00

เกณฑ์การสอบคัดเลือก
สอบสัมภาษณ์  โดยใช้แฟ้มสะสมงาน ที่แสดงถึงทักษะด้านวิชาการ สังคม ความสามารถพิเศษ ความคิด
สร้างสรรค์ จิตสาธารณะ และความเป็นผู้นำ


หมายเหตุ : 1.   GPAX 5 ภาคเรียน หมายถึง ผลคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษา
         ปีที่  4  ถึงภาคเรียนแรกของระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
                2. หากมหาวิทยาลัยนครพนมพิจารณาคัดเลือกแล้วพบว่า  ผู้สมัครไม่มีผลคะแนนหรือเกณฑ์ตามที่   
                   มหาวิทยาลัยกำหนดไว้  มหาวิทยาลัยจะถือว่าเป็นโมฆะและไม่พิจารณาคัดเลือกเข้าศึกษาต่อใน
                   มหาวิทยาลัยนครพนม  
        3. มหาวิทยาลัยนครพนมขอสงวนสิทธิ์  ไม่จำเป็นที่จะรับผู้สมัครเข้าศึกษาตามจำนวนที่ได้ประกาศไว้  
                   หากผลการสอบคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ตามที่คณะ/วิทยาลัยได้กำหนดไว้  และผลการตัดสินของ
           คณะกรรมการฯ ถือเป็นอันสิ้นสุด