ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 40
3 GPAX : 2.00 40
4 GPAX : 2.00 30
5 GPAX : 2.00 40

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30
2 GPAX : 2.00 30
3 GPAX : 2.00 30

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 20
3 GPAX : 2.00 20
4 GPAX : 2.00 20

 

วิทยาลัยธาตุพนม


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20
2 GPAX : 2.00 20

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 60
2 GPAX : 1.00 20
3 GPAX : 2.00 60
4 GPAX : 2.00 40
5 GPAX : 2.00 40

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 50

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์


ที่ จำนวนรับ หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30
2 GPAX : 2.00 30
3 GPAX : 2.00 30
4 GPAX : 2.00 30
5 GPAX : 2.00 30

 

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

ยังไม่กำหนดสาขาวิชาที่เปิดรับสมัครในขณะนี้