ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 21 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80 6
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 40 4
3 GPAX : 2.00 40 6
4 GPAX : 2.00 30 2
5 GPAX : 2.00 40 4

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครจำนวน 17 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 15
2 GPAX : 2.00 30 1
3 GPAX : 2.00 30 1

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 3 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 1
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 20 1
3 GPAX : 2.00 20 1
4 GPAX : 2.00 20 0

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 6 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 3
2 GPAX : 2.00 20 3

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 23 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 60 9
2 GPAX : 1.00 20 5
3 GPAX : 2.00 60 1
4 GPAX : 2.00 40 2
5 GPAX : 2.00 40 6

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 7 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 50 7

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 7 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 7

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 19 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 3
2 GPAX : 2.00 30 8
3 GPAX : 2.00 30 3
4 GPAX : 2.00 30 4
5 GPAX : 2.00 30 2

 

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 263 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 74
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 48
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 59
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 10 13
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 43
6 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 28

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 61 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 24
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 17
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 12
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 8

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 30 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 50 19
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 11

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 130 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 38
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 31
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 16
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 24
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 6
6 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 15

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 61 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 25 61

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 81 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 50 81

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 248 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 27
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 64
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 42
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 75
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 41

 

คณะวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 47 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 10
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 6
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 31

 

คณะครุศาสตร์ สมัครจำนวน 985 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 213
2 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 123
3 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 110
4 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 35
5 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 194
6 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 185
7 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 131