ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 11 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80 4
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 40 3
3 GPAX : 2.00 40 2
4 GPAX : 2.00 30 1
5 GPAX : 2.00 40 1

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครจำนวน 18 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 16
2 GPAX : 2.00 30 1
3 GPAX : 2.00 30 1

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 2 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 1
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 20 1
3 GPAX : 2.00 20 0
4 GPAX : 2.00 20 0

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 2 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 2
2 GPAX : 2.00 20 0

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 11 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 60 5
2 GPAX : 1.00 20 2
3 GPAX : 2.00 60 2
4 GPAX : 2.00 40 1
5 GPAX : 2.00 40 1

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 5 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 50 5

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 6 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 6

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 11 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 1
2 GPAX : 2.00 30 4
3 GPAX : 2.00 30 2
4 GPAX : 2.00 30 3
5 GPAX : 2.00 30 1

 

ระบบรับสมัคร TCAS รอบที่ 1 (Portfolio)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 152 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 43
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 28
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 27
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 10 9
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 25
6 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 20

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 42 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 15
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 11
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 11
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 5

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 18 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 50 11
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 7

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 78 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 23
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 17
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 12
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 15
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 3
6 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 30 8

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 42 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 25 42

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 50 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 50 50

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 164 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 15
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 49
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 30
4 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 52
5 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 40 18

 

คณะวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 32 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 6
2 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 15 5
3 GPAX : 2.00 (5 ภาคเรียน) 20 21

 

คณะครุศาสตร์ สมัครจำนวน 702 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 161
2 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 85
3 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 72
4 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 27
5 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 133
6 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 132
7 GPAX : 2.75 (5 ภาคเรียน) 55 92