ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดการรับนักศึกษาประจำปี 2561

คลิกที่ชื่อประเภทการรับ เพื่อดูไฟล์ประกาศ

1 Portfolio 9 ต.ค. - 5 พ.ย. 60 13 พ.ย. 60 27-29 พ.ย. 60 8-19 ธ.ค. 60 15-19 ธ.ค. 60 3 ม.ค. 61
2 รับตรงโควตา 5 ม.ค. -26 ก.พ.61 20 เม.ย.61 25 เม.ย. 61 30 เม.ย. 61 3-6 พ.ค. 61 8 พ.ค. 61
3 รับตรงร่วมกัน
4 Admission
5 รับตรงอิสระดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับตรงโควตา ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
2 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรายงานตัวเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ไฟล์เอกสาร
4 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ไฟล์เอกสาร
5 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) ไฟล์เอกสาร
6 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไฟล์เอกสาร
7 ใบรับรองผลการศึกษา ไฟล์เอกสาร