ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                      

             1  มีความประพฤติดี

             2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

      3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้     

       โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

      4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตาม

         ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร   

             5  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า

 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562 

รับตรงโควตา TCAS รอบที่ 2

ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร                      

             1  มีความประพฤติดี

             2  มีร่างกายแข็งแรงและไม่เป็นโรคหรือภาวะอันเป็นอุปสรรคในการศึกษา

      3  เป็นผู้พิการที่มีความพิการตรงตามประเภทความพิการที่สามารถรับเข้าศึกษาได้     

       โดยมีบัตรประจำตัวผู้พิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ

      4  คุณสมบัติอื่น ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยเห็นสมควรกำหนดขึ้นเพื่อความเหมาะสมตาม

         ระบบและวิธีการเรียนของหลักสูตร   

             5  กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.)  หรือ เทียบเท่า

 

หมายเหตุ  :  ทั้งนี้ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนมจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า  ก่อนเปิดภาคการศึกษา  1/2562 

รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (พยาบาลศาสตร์)

รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5