ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5 (พยาบาลศาสตร์)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 53 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 13
2 GPAX : 2.00 30 3
3 GPAX : 2.00 40 18
4 GPAX : 2.00 25 3
5 GPAX : 2.00 40 13
6 GPAX : 2.00 25 3

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สมัครจำนวน 333 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 | ONET วิชาภาษาไทย : 30% | ONET วิชาสังคม : 30% | ONET วิชาอังกฤษ : 30% | ONET วิชาคณิตศาสตร์ : 30% | ONET วิชาวิทยาศาสตร์ : 30% | GAT85 : 25% 13 333

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 4 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 0
2 GPAX : 2.00 30 3
3 GPAX : 2.00 30 0
4 GPAX : 2.00 30 1

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 3 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 1
2 GPAX : 2.00 50 2

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 1 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 1
2 GPAX : 2.00 30 0
3 GPAX : 2.00 30 0

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 19 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 20 19

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 13 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 13

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 33 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 50 4
2 GPAX : 2.00 30 10
3 GPAX : 2.00 30 1
4 GPAX : 2.00 30 10
5 GPAX : 2.00 30 7
6 GPAX : 2.00 50 1

 

คณะวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 76 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 11
2 GPAX : 2.00 30 3
3 GPAX : 2.00 40 50
4 GPAX : 2.00 30 12

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สมัครจำนวน 27 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 2
2 GPAX : 2.00 20 2
3 GPAX : 2.00 20 23

 

รับตรงอิสระ TCAS รอบที่ 5

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 70 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 30 18
2 30 7
3 40 20
4 25 3
5 40 19
6 25 3

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 5 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 30 2
2 30 1
3 30 1
4 GPAX : 2.00 30 1

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 9 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 30 6
2 50 3

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 9 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 40 3
2 30 3
3 30 3

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 15 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 20 15

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 15 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 40 15

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 34 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 50 1
2 30 9
3 30 4
4 30 7
5 30 8
6 GPAX : 2.00 50 5

 

คณะวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 18 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 30 3
2 30 0
3 40 5
4 30 10

 

คณะครุศาสตร์ สมัครจำนวน 159 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.25 44 12

ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.25 4 43
2 GPAX : 2.25 5 38
3 GPAX : 2.25 2 23
4 GPAX : 2.25 10 10
5 GPAX : 2.25 3 33

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สมัครจำนวน 32 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 20 13
2 20 6
3 20 13