ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 26 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80 9
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 40 4
3 GPAX : 2.00 40 6
4 GPAX : 2.00 30 3
5 GPAX : 2.00 40 5

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครจำนวน 25 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 16
2 GPAX : 2.00 30 3
3 GPAX : 2.00 30 6

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 8 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 5
2 GPAX : 2.00 | GPAX : 2.00 20 2
3 GPAX : 2.00 20 1
4 GPAX : 2.00 20 0

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 9 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 5
2 GPAX : 2.00 20 4

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 113 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 60 61
2 GPAX : 1.00 20 8
3 GPAX : 2.00 60 22
4 GPAX : 2.00 40 6
5 GPAX : 2.00 40 16

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 10 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 50 10

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 10 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 10

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 51 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 8
2 GPAX : 2.00 30 20
3 GPAX : 2.00 30 6
4 GPAX : 2.00 30 8
5 GPAX : 2.00 30 10

 

รับตรงโควตา TCAS รอบที่ 2

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 201 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80 52
2 GPAX : 2.00 40 18
3 GPAX : 2.00 60 42
4 GPAX : 2.00 30 19
5 GPAX : 2.00 60 42
6 GPAX : 2.00 40 28

 

วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม สมัครจำนวน 1,212 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 PAT2 : 35% | PAT1 : 35% | GAT : 25% | GPAX : 10% 98 1,213

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 58 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 22
2 GPAX : 2.00 40 16
3 GPAX : 2.00 40 6
4 GPAX : 2.00 40 14

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 24 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 | GAT : 30% | PAT1 : 20% 80 17
2 GPAX : 2.00 | GAT : 30% | PAT1 : 10% | PAT3 : 10% 30 7

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 46 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 18
2 GPAX : 2.00 40 23
3 GPAX : 2.00 40 5

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 65 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 | GAT : 20% 15 65

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 49 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 | GAT : 20% 80 49

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 107 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 | GAT : 20% | PAT2 : 20% | PAT3 : 20% 40 9
2 GPAX : 2.00 | GAT : 20% | PAT2 : 20% | PAT3 : 20% 30 30
3 GPAX : 2.00 | GAT : 20% | PAT2 : 20% | PAT3 : 20% 40 15
4 GPAX : 2.00 | GAT : 20% | PAT2 : 20% | PAT3 : 20% 30 34
5 GPAX : 2.00 | GAT : 20% | PAT2 : 20% | PAT3 : 20% 40 19

 

คณะวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 55 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 25 20
2 GPAX : 2.00 25 6
3 GPAX : 2.00 35 30

 

คณะครุศาสตร์ สมัครจำนวน 812 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 35 169
2 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 30 108
3 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 25 79
4 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 60 29
5 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 25 118
6 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 20% | PAT2 : 20% | PAT5 : 20% 25 161
7 GPAX : 2.75 | GAT : 20% | PAT1 : 10% | PAT2 : 30% | PAT5 : 30% 30 149

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สมัครจำนวน 123 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 73
2 GPAX : 2.00 40 33
3 GPAX : 2.00 40 17