ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์มหาวิทยาลัยนครพนม


ระบบรับสมัครระดับปริญญาตรี (เทียบโอน/ต่อเนื่อง)

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ สมัครจำนวน 9 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 80 5
2 GPAX : 2.00 40 0
3 GPAX : 2.00 40 3
4 GPAX : 2.00 40 0
5 GPAX : 2.00 40 1

 

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สมัครจำนวน 3 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 1
2 GPAX : 2.00 30 1
3 GPAX : 2.00 30 1

 

คณะเกษตรและเทคโนโลยี สมัครจำนวน 15 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 5
2 GPAX : 2.00 20 5
3 GPAX : 2.00 20 5
4 GPAX : 2.00 20 0

 

วิทยาลัยธาตุพนม สมัครจำนวน 0 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 10 0

 

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สมัครจำนวน 7 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 20 2
2 GPAX : 2.00 40 5

 

วิทยาลัยการบินนานาชาติ สมัครจำนวน 3 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.50 50 3

 

วิทยาลัยการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ สมัครจำนวน 5 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 5

 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมัครจำนวน 24 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 30 0
2 GPAX : 2.00 30 4
3 GPAX : 2.00 30 3
4 GPAX : 2.00 30 2
5 GPAX : 2.00 30 14
6 GPAX : 2.00 20 1

 

สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี สมัครจำนวน 40 คน


ที่ จำนวนรับ จำนวนผู้สมัคร หมายเหตุ
1 GPAX : 2.00 40 2
2 GPAX : 2.00 40 1
3 GPAX : 2.00 40 7
4 GPAX : 2.00 40 2
5 GPAX : 2.00 40 1
6 40 0
7 GPAX : 2.00 40 0
8 GPAX : 2.00 40 11
9 GPAX : 2.00 40 16