• ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน ศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2560
  • เวลา   น.
  • ออนไล์ในขณะนี้ 1 คน

 

 

ข้อมูลการเปิดรับสมัคร

ประเภทที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2   
ข่าวประชาสัมพันธ์