ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน อาทิตย์ ที่ 19 พฤศจิกายน 2560
  • เวลา   น.
  • ออนไลน์ตอนนี้ 1 คน


ระบบรับสมัครนักศึกษาผ่านระบบออนไลน์ มหาวิทยาลัยนครพนม


ประเภทการรับสมัคร ที่เปิดรับสมัครประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1


หมดเวลาการรับสมัคร
   


ดาวน์โหลดเอกสาร

1 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง รายชื่อบุคคลที่มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
2 คู่มือการยืนยันสิทธิ์เคลียริ่งเฮาส์ ไฟล์เอกสาร
3 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม) ไฟล์เอกสาร
4 ปฏิทินการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2561 Thai University Central Admission System (TCAS) ไฟล์เอกสาร
5 ค่าธรรมเนียมการศึกษา ไฟล์เอกสาร
6 ประกาศมหาวิทยาลัยนครพนม เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ระดับปริญญาตรี ประเภทการรับด้วยแฟ้มสะสมงาน ประจำปีการศึกษา 2561 ไฟล์เอกสาร
7 ใบรับรองผลการศึกษา ไฟล์เอกสาร


ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเมื่อ : 13 พ.ย. 2560 เวลา 09:51:25 น.

 

การสอบสัมภาษณ์


การสอบสัมภาษณ์ 

         มหาวิทยาลัยนครพนมกำหนดวันสอบสัมภาษณ์  ในระหว่างวันที่  27 - 30 พฤศจิกายน  2560 โดยจะกำหนดเวลาและสถานที่  และรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์  โดยให้นักศึกษานำหลักฐานมายื่น  ในวันสอบสัมภาษณ์  ดังนี้    

         หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์

 

1.       ใบสมัคร (พิมพ์ได้จากระบบสมัครเรียนออนไลน์) ติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวกและแว่นตาสีดำ 

 ขนาด  1    นิ้ว  ถ่ายมาแล้วไม่เกิน  6  เดือน จำนวน  1  รูป  จำนวน   1  แผ่น

2.       ใบรับรองผลการศึกษา  (พิมพ์ได้จากระบบสมัครเรียนออนไลน์)

3.       แฟ้มสะสมงาน (Portfolio)

4.       สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน  1  แผ่น

5.       สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  แผ่น

6.       สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ

7.       เอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

หมายเหตุ  :        1.  กรณีที่ผู้สมัครนำเอกสารเท็จมาประกอบการสมัคร หรือแสดงการอย่างใดอย่างหนึ่ง  

                          ที่เป็นเท็จ หากมหาวิทยาลัยนครพนมตรวจพบในภายหลัง จะต้องถูกตัดสิทธิ์การเข้าศึกษา

                                               2.  เมื่อชำระค่าธรรมเนียมต่าง ๆ มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ จะขอรับคืน ไม่ว่ากรณีใด ๆ

                       3.  รับรองสำเนาเอกสารทุกฉบับ

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์

         ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในวันที่  14  พฤศจิกายน  2560   ผ่านทางเว็บไซต์  http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th  

 

การยืนยันสิทธิ์  Clearing  House

         ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต้องทำการยืนยันสิทธิ์ในระบบ  Clearing  House  ในระหว่างวันที่  15  -  19  ธันวาคม  2560  ผ่านทางเว็บไซต์  http://tcas.cupt.net/

 

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 

         มหาวิทยาลัยนครพนมจะประกาศรายชื่อผู้ยืนยันสิทธิ์และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม  ผ่านทางเว็บไซต์ http://www.npu.ac.th/ และ  http://entry.npu.ac.th  ในวันที่  22  ธันวาคม  2560