ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม 
  • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครพนม มหาวิทยาลัยนครพนม
  • วัน จันทร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561
  • เวลา   น.
  • ออนไล์ในขณะนี้ 2 คน

ข้อมูลการเปิดรับสมัคร

ประเภทที่เปิดรับสมัคร ประจำปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1


   

ข่าวประชาสัมพันธ์
select pr_news.* , admin.admin_img from pr_news, admin where pr_news.admin=admin.citizen_id and DATEDIFF(date_end,'2018-02-19') > -1 order by news_id desc